Publikacja

Przedstawione referaty, przygotowane przez zainteresowanych prelegentów w formie artykułów, zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej (planowany termin wydania do rozpoczęcia konferencji).

Chęć publikacji należy zaznaczyć podczas zgłaszania uczestnictwa w konferencji.

Prosimy o przysyłanie pełnych tekstów artykułu do 25.06.2021 r.

 

Wytyczne do przygotowania artykułu

Artykuł należy przygotować w programie WORD w standardowym układzie strony, tj. format A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TIMES NEW ROMAN 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5. Objętość całej pracy (z rysunkami, streszczeniami, literaturą) nie powinna przekraczać 15 stron. Pracę należy przygotować w następującym układzie:

  • Imię (imiona) i nazwisko(-a) autora(-ów)
  • Afiliacje autora(-ów) (miejsce pracy z adresem, telefon, e-mail)
  • Tytuł artykułu w języku polskim
  • Streszczenie w języku polskim (8-10 wierszy)
  • Słowa kluczowe w języku polskim
  • Tytuł artykułu w języku angielskim
  • Streszczenie w języku angielskim (8-10 wierszy)
  • Słowa kluczowe w języku angielskim
  • Tekst główny (kolejne rozdziały numerujemy 1, 2, 3, a podrozdziały 1.1, 1.2 itd.). Rozdział pierwszy to Wstęp, a ostatni: Wnioski lub Podsumowanie lub Uwagi końcowe
  • Literatura

Tabele numerujemy Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3…., przygotowujemy standardowo w programie WORD bez ich formatowania i umieszczamy w tekście. Tytuły tabel powinny być wpisane w j. polskim i angielskim.
Rysunki (fotografie taktujemy jako rysunki) numerujemy Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3…. i można je wkleić do tekstu (w celu zorientowania się w objętości artykułu), ale należy je także załączyć jako osobne pliki najlepiej jpg. Tytuły rysunków powinny być wpisane w j. polskim i angielskim.
Spis literatury może zawierać tylko pozycje uwzględnione wcześniej w tekście artykułu na zasadzie cytowania autorów w nawiasach, np. (Kowalski 1997), (Kowalski i Nowak 2000), (Kowalski i in. 2005). Opis każdej pozycji w spisie literatury powinien zawierać wszystkie możliwe dane, łącznie z numerami stron danej pozycji.
Przykład dla książki:
Kasza H. 2009: Zbiorniki zaporowe. Znaczenie – Eutrofizacja – Ochrona. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 1–366.
Przykład dla rozdziału w książce:
Wawrzonkowski J., Kaczorkiewicz M., Heese T. 2013: Rozpoznanie możliwości wykorzystania piasków w technice tzw. „cappingu” celem ograniczenia resuspensji biogenów. [W:] R. Wiśniewski (red.): Ochrona i rekultywacja jezior. PZITS, Toruń, s. 215–226.
Przykład dla artykułu:
Lossow K., Gawrońska H. 2000: Przegląd metod rekultywacji jezior. Przegląd Komunalny, 9(108), s. 94–106.


 

do pobrania: Wytyczne do artykułu.pdf